సాయి వచనం:-

- శ్రీబాబూజీ.

సంధ్య (ధూప్) ఆరతి (తెలుగులో భావంతో)


సంధ్య (ధూప్) ఆరతి

*(సూర్యాస్తమయ సమయంలో ఒక వత్తితో హారతి యివ్వాలి)*

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై


*(1)*

*1. 
ఆరతీ సాయిబాబాసౌఖ్యదాతార జీవాl*
*
చరణ రజరాలిద్యావా దాసావిసావభక్తావిసావాl 
భక్తావిసావా* ఆరతీ సాయిబాబాl
భావం:- *సాయిబాబామీకు ఆరతి. మీరు జీవులకు సౌఖ్యదాతలు.*
*
మీ దాసులుభక్తులూ అయిన మాకు మీ పాదధూళిలో స్థానం ప్రసాదించండి.*

*2జూళూనియా అనంగస్వ స్వరూపీరాహే దంగl*
*
ముముక్ష జన దావీనిజడోళా శ్రీరంగ llడోళా శ్రీరంగ ll ఆరతీ సాయిబాబా
ll*
భావం:- *మీరు కాముని దహించి వేసారుస్వస్వరూపం (ఆత్మస్థితి) లో నిలచారు.*
*ముముక్షు జనులకు మీరు దర్శన మిస్తారు. (ఆరతి...)*


*3జయా మనీ జైసా బావతయా తైసా అనుభవl*
*
దావిసి దయాఘనాఐసీ తుఝీ హీ మావ ll తుఝీ హీ మావ l ఆరతీ సాయిబాబా
l l*
భావం:- *మీరు ఎవరి భావమెలావుంటే వారికలా అనుభవమిస్తున్నారు.*
*
దయాఘనాయిదే మీ విధానము; (యిదే...ఆరతి).*
*4తుమచే నామ ధ్యాతాహరే సంసృతి వ్యథాl*
*
అగాధ తవ కరణీమార్గ దావిసీ అనాథా l దావిసీ అనాథా lll ఆరతీ సాయిబాబా
l ll*
భావం:- *మీ నామాన్ని ధ్యానిస్తే యీ సంసార వ్యధ నశిస్తుంది.*
*
మీ చేతులు అగాధములుమీరు అనాధలకు మార్గం చూపుతారు.*
*5కలియుగీ అవతారసగుణ బ్రహ్మ సచారl*
*
అవతీర్ణ ఝాలాసేస్వామీ దత్త దిగంబర ll దత్త దిగంబరll ఆరతీ సాయిబాబా
l ll*
భావం:- *మీరు సాక్షాత్తూ యీ కలియుగంలో అవతరించిన సగుణ బ్రహ్మము.*
*
దత్తదిగంబరుడే మీరుగ అవతరించారు.*
*6ఆఠాదివసా గురువారీభక్త కరీతి వారీl*
*
ప్రభుపద పహావయాభవభయ నివారీ ll భవభయ నివారీll ఆరతీ సాయిబాబా
l ll*
భావం:- *ప్రతి వ రోజైన గురువారంభవ భయాన్ని నివారించే మీ పాదాల దర్శనానికై భక్తులు నియమంగా వస్తున్నారు.*


*7. మాఝా నిజద్రవ్యఠేవతవ చరణరజ సేవాl*
*
మాగణే హేచి ఆతాతుహ్మా దేవాధి దేవా ll దేవాధి దేవా ll ఆరతీ సాయిబాబా
l ll*
భావం:- *మీ చరణరజమే నా నిజమైన పెన్నిధి.*
*
దేవాధిదేవా! మేమిపుడు మీకు చేసే విన్నపమిదే.*
*8. ఇచ్ఛితా దీనచాతకనిర్మలతోయ నిజసూఖl*
*
పాజావే మాధవాయసంభాళ అపులీభాక అపులీభాక, ఆరతీ సాయిబాబాl *

భావం:- *మాధవుడనే యీ చాతకం కోరుతున్న యీ ఆత్మ సుఖమనే నిర్మలమైన నీరు త్రాగించి మీ మాట నిలుపుకొండి! (ఆరతి...)*


*ఆరతీ సాయిబాబాసౌఖ్యదాతార జీవాl*
*
చరణ రజరాలిద్యావా దాసావిసావభక్తావిసావాl భక్తావిసావా, ఆరతీ సాయిబాబాl *

*(2)* అభంగ్ 


*1. 
శిరిడీ మాఝే పండరపుర--సాయిబాబా రమావర,*
*
బాబా రమావర--సాయిబాబా రమావర.*

భావం:- *శిరిడీయే నాకు పండరిపురముసాయి బాబాయే (నాకు) రమావరుడు (విఠలుడు).*

*2. 
శుద్ధ భక్తి చంద్రభాగా--భావ పుండలీక జాగా,*
*
పుండలీక జాగా--భావ పుండలీక జాగా.*

భావం:- *శుద్ధమైన భక్తియే చంద్రభాగానదిభక్తియే పుండలీకుని నివాసము.*

*3. 
యాహో యాహో అవఘే జన--కరూబాబాంసీ వందన,*
*
సాయీసీ వందన కరూ--బాబాంసీ వందన*

భావం:- *రండిఅందరూ రండి! బాబాకు వందనము చేయండి.*

*4. 
గణూహ్మణే బాబా సాయీ--దావపావ మాఝే ఆఈ,*
*
పావమాఝే ఆఈ--దావపావ మాఝే ఆయీ.*

భావం:- *గణూ చెబుతున్నాడు--'సాయిబాబానా తల్లీ! నన్ను కాపాడగ పరుగున రావయ్యా!అని.*

*(3)* నమనం

*1. 
ఘాలీన లోటాంగణవందీన చరణ,*డోల్యాని పాహీన రూప తుఝే,*ప్రేమే ఆలింగనఆనందే పూజీన్,*భావే ఓ వాళిన హ్మణే నామా ll*
భావం:- *'మీకు సాష్టాంగ నమస్కారముమీ చరణాలకు వందనం చేస్తాను.* *మీ రూపాన్నే కన్నులారా చూస్తాను.* *ప్రేమతో ఆలింగనముఆనందంగా పూజ చేస్తాను.* *భక్యితో ఆరతి చేస్తానుఅని నామదేవుడంటున్నాడు.*


*2త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ,*
*
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ l*
*
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ*
*
త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ll*

భావం:- *నీవే తల్లితండ్రిబంధువుసఖుడవునీవే విద్యనీవే ధనము.*

*3కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా*
*
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావాత్ ll*
*
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై*
*
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ll*

భావం:- *శరీరమువాక్కుమనస్సుయింద్రియాలతో గానిబుద్ధి---ఆత్మలతోగానిప్రకృతి సిద్ధమైన స్వభావం వలన గాని ఏమేమి చేస్తానో అదంతా పరమాత్మయైన నారాయణునికే సమర్పిస్తున్నాను.*


*4అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం,*
*
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిం,*
*
శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం,*
*
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే ll*

భావం:- *'అచ్యుతంమొదలైన నామాలు గల పరమాత్ముడైన మిమ్ము భజిస్తున్నాను.*
*(4)* నామ స్మరణం

*
హరేరామ హరేరామ రామరామ హరేహరేl*
*
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరేll*

*🌹
హరిఃఓం గురుదేవదత్త 🌹

*(5)* నమస్కారాష్టకం

*1. 
అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే*
*
అనంతా తులాతే కసేరే నమావే*
*
అనంతా ముఖాచా శిణే శేషగాతా*
*
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా*

భావం:- *ఓ అనంతామిమ్ము నేనెలా స్తుతించ గలనుఎలా నమస్కరించగలనుఅనంతుడే అన్ని ముఖాలతో గానం చేసి అలసిపోయాడు. శ్రీ సాయినాథా! మీకు సాష్టాంగ నమస్కారము.*


*2. స్మరావే మనీ త్వత్పదా నిత్యభావే*
*
ఉరావే తరీ భక్తి సాఠీ స్వభావే*
*
తరావే జగా తారునీ మాయతాతా*
*నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా*

భావం:- *నిత్యమూ భక్తితో మీ పాదాలు ధ్యానిస్తాను. అపుడు నా మనసులో భక్తి స్థిరమవుతుంది. అపుడు మాయనుండిసంసారం నుండి తరిస్తాను.*


*3. వసే జో సదా దావయా సంతలీలా*
*
దిసే ఆజ్ఞ లోకా పరీ జో జనాలా*
*
పరీ అంతరీ జ్ఞాన కైవల్యదాతా*
*నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా*

భావం:- *సత్పురుషులకు లీలలు చూపుతూ ఆజ్ఞులైన లౌకికులకు ఆజ్ఞునిలా కనిపిస్తున్నానిజానికి జ్ఞాన-కైవల్య దాతలైన శ్రీసాయి నాథామీకు సాష్టాంగ నమస్కారము.*


*4. భరాలాధలా జన్మ హా మానవాచా*
*
నరాసార్థకా సాదనీభూత సాచా*
*
ధరూ సాయి ప్రేమాగళయా అహంతా*
*నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా*

భావం:- *ఈ మానవజన్మ లభించడం మంచిది. నిజానికి మానవులే జన్మసార్థక్యతను సాధించగలరు. సాయిపై ప్రేమ వహించి అహంకారం నిర్మూలించుకోవచ్చు.*


*5. ధరావే కరీ సాన అల్పజ్ఞ బాలా*
*
కరావే అహ్మాధన్య చుంబో నిగాలా*
*
ముఖీ ఘాల ప్రేమే ఖరా గ్రాస ఆతా*
*నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా*

భావం:- *అల్పజ్ఞులముబాలురమూ అయిన మా చేతులు పట్టుకోండి. మా చెక్కిళ్ళు ముద్దాడి మమ్మల్ని ధన్యులు చేయండిమీ ప్రేమ రసాన్ని మానోట త్రాగించండి.*


*6. సురాదీక జ్యాంచ్యా పదా వందితాతీ*
*
సురాదీక జాతే సమానత్వ దేతీ*
*
ప్రయాగాది తీర్థే పదీ నంర హోతా*
*నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా*

భావం:- *ఎవరిపాదాలకు దేవాదులు నమస్కరిస్తారోప్రయాగాది తీర్థాలు ఎవరిపాదాలకు నమస్కరిస్తాయో అటువంటి శ్రీ సాయినాథా.*


*7. తుఝ్యా జ్యా పదా పాహతా గోపబాలీ*
*
సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ*
*
కరీ రాసక్రీడా సవే కృష్ణనాథా*
*నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా*

భావం:- *ఏ పాదాలను చూచి గోపికలు మనసులో ధ్యానించిఏ కృష్ణునితో కలసి రాసక్రీడ చేసి ఆ చిత్స్వరూపంలో కలసి పోయారోఅట్టి కృష్ణనాథుడైన సాయినాథా! మీకు సాష్టాంగ నమస్కారము.*


*8. తులామాగతో మాగణే ఏక్ థ్యావే*
*
కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే*
*
భవీ మోహనీరాజ హా తారి ఆతా*
*నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా*

భావం:- *'మోహింపచేసే యీ భవసాగరాన్ని యిప్పుడే దాటించుఓ రాజా!అని అత్యంత దీనభావంతో చేతులు జోడించి శ్రీసాయినాథునికి నమస్కరిస్తున్నాను.*

*(6)* ప్రార్థన

*1. 
ఐసా యేయీబా! సాయిదిగంబరా!*
*
అక్షయరూప అవతారా! సర్వహి వ్యాపక తూ !*

భావం:- *సాయి దిగంబరాఅక్షయరూపాఅవతారా! ఇటురావయ్యా! నీవే సర్వ వ్యాపివి.*

*2. 
శృతిసారా--అనసూయా త్రికుమారా! మహారాజేఈబా llఐసాll*

భావం:- *శృతి (వేద) సారముఅత్రి-అనసూయల కుమారుడవూ అయిన ఓ మహారాజా! ఇటు రావయ్యా!*

*3. 
కాశీస్నానజప ప్రతిదివసీ! కొల్హాపుర భిక్షేసీ నిర్మల నదితుంగా!
 జలప్రాసీ! నిద్రామాహుర దేశీ! llఐసాll*
భావం:- *నిత్యము కాశీలో స్నానజపాలునిర్మలమైన తుంగ (నది)లో నీరుత్రాగడము,*
*మాహుర పురంలో నిద్ర చేస్తావుఅటువంటి సాయి యిటు రండి.*


*4. ఝోళీలోంబతసే వామకరీ--త్రిశూలఢమరూధారీ!*
*
భక్తావరద సదా సుఖకారీ--దేశిల ముక్తీచారీ llll*

భావం:- *ఎడమచేతికి జోలెత్రిశూలముడమరకము ధరించి భక్తులకు వరాలుఎల్లప్పుడూ సుఖమూ యిచ్చి ముక్తిని ముందుగా చాటుతావు.*

*5. 
పాయీపాదుకా జపమాలా! కమండలూ మృగఛాలా*
*
ధారణకరశీబా! నాగజటా--ముగుట శోభతోమాధా llll*

భావం:- *కాళ్ళకు పాదుకలుజపమాలకమండలముమృగ చర్మమూ ధరిస్తారు. మీ తలపై ముకుటంగా నాగజటయే శోభిస్తుంది.*

*6. 
తత్పర తుఝ్యాయా--జేధ్యానీ! అక్షయత్యాంచేసదనీ*
*
లక్ష్మీవానకరీ! దినరజనీ--రక్షసిసంకట వారుని ll
ll*
భావం:- *తత్పరతతో మిమ్మెవరు ధ్యానిస్తారో వారి యింట అక్షయమైన లక్ష్మి అగర్నిశలూ వాసం చేస్తుందిమీరు వారి సంకటాలు హరిస్తారు.*

*7. యాపరిధ్యాన తుఝే--గురురాయా! దృశ్యకరీ నయనాయా*
*
పూర్ణానంద సుఖే--హీ కాయా! లావిసి హరిగుణగాయా*
*
ఐసా యేఈబా!! సాయిదిగంబరా.... మహారాజేఈబా!!*

భావం:- *గురురాజా మిమ్ము ధ్యానంలో కళ్ళారా చూడగల వారిని హరిగుణ గానం ద్వారా పూర్ణానంద సుఖంలో వారి శరీరాలు (గూడ) నిమగ్నమయ్యేలా మీరు చేస్తారు.*


7సాయి మహిమా స్తోత్రం

*1. 
సదాసత్స్వరూపం చిదానందకందం*
*
జగత్సంభవస్థానసంహార హేతుం !*
*
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం,*
*
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్!!*

భావం:- *సచ్చిదానంద స్వరూపుడవుజగదుత్పత్తిస్థితి సంహార హేతువవుభక్తుల కోరికననుసరించి మానవ రూపంలో కనిపించువాడవు. అట్టి ఈశ్వరుడుసద్గురువు అయిన శ్రీసాయినాథునకు నమస్కరించు చున్నాను.*


*2. భవద్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీడ్యం*
*
మనోవాగతీతం మునిర్ ధ్యాన గమ్యమ్!*
*
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం!*
*నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్!!*
భావం:- *అజ్ఞానాంధకారమును నశింప జేయు సూర్యుడుమనోవాక్కుల కతీతుడుమునులకు ధ్యానమున పొందదగినవాడుజగద్వ్యాపకుడునిర్మలుడునిర్గుణుడుఈశ్వరుడుసద్గురువూ అయిన శ్రీ సాయి నాథునకు నమస్కరించుచున్నాను.*


*3. భవాంబోధి మగ్నార్థితానాం జనానాం*
*
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం!*
*
సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం!*
*నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్!!*
భావం:- *అజ్ఞాన సాగరములో మునుగు తున్న జనులనుతన పాదాలను భక్తి ప్రీతులతో ఆశ్రయించిన వారినీ ఉద్ధరించుటకు కలిలో అవతరించిన ఈశ్వరునకు నమస్కరించు చున్నాను.*


*4. సదా నింబవృక్షస్య మూలాధివాసాత్*
*
సుథాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతం!*
*
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం!*
*నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్!!*
భావం:-  *సదా చేదు రసమును స్రవించు వేపచెట్టు మూలంలో నివసించిదానిని కల్పవృక్షమునకంటే అధికమైన దానినిగా చేసిన ఈశ్వరునకు నమస్కరించు చున్నాను.*


*5. సదాకల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే*
*
భవద్భావ బుద్ధ్యా సపర్యాది సేవామ్!*
*
నృణాంకుర్వతాం భుక్తిముక్తి ప్రదంతం!*
*నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్!!*
భావం:- *ఎల్లప్పుడూ అట్టి కల్పవృక్ష మూలమున (లేక సృష్టిమూలమున) నిలచిస్వమాయ చేత నరరూపముదాల్చిసపర్యాది సేవలను చేయు నరులకు భక్తిముక్తులను ప్రసాదించు ఈశ్వరునికి నమస్కరించు చున్నాను.*


*6. అనేకాశృతాతర్క్య లీలావిలాసైః*
*
సమావిష్కౄతేశాన భాస్వత్ప్రభావమ్!*
*
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావమ్!*
*నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్!!*

భావం:- *ఎక్కడా విననట్టితర్కించ వీలుకానట్టి లీలావిలాసములతో అవతరించిప్రభావమున భాసించిననూ అహంభావ రహితుడైకేవలం ఆత్మభావమున ప్రసన్నుడుగా నుండు ఈశ్వరునకు నమస్కరించుచున్నాను.*


*7. సతాం విశ్రమారామమేవాభిరామం,*
*
సదా సజ్జనైస్సంస్తుతం సన్నమద్భిః!*
*
జనామోదదం భక్త భద్రప్రదంతం!*
*నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్!!*
భావం:- *మహాత్ములకు విశ్రాంతిస్థానమైసజ్జనుల స్తుతి నమస్కారములందు కొనుచుజనులకు సంతోషమును కూర్చుచుభక్తులకు అభయ మిచ్చుచున్న ఈశ్వరునకు నమస్కరించుచున్నాను.*


*8. అజన్మాద్యమేకం పరం బ్రహ్మసాక్షాత్*
*
స్వయం సంభవం రామమేవావతీర్ణమ్!*
*
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోహం*
*నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్!!*

భావం:- *జన్మాదులు లేనివాడుఅద్వితీయుడురామునివలె తనయిచ్ఛచేతనే అవతరించిన సాక్షాత్పర బ్రహ్మమగు మీ దర్శనము చేతనే పవిత్రుడనైతినిప్రభూ! అట్టి ఈశ్వరుడగు సాయినాథునికి నమస్కరించుచున్నాను.*

*9. 
శ్రీసాయీశ కృపానిధే ఖిలనృణాం సర్వార్థ సిద్దిప్రద,*
*
యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతులం ధాతాపి వక్తా క్షమః !*
*
సద్భక్త్యాశ్శరణం కృతాంజలిపుట స్సంప్రాపితో స్మిప్రభో*
*
శ్రీమత్సాయి పరేశ పాదకమలా నాన్యచ్ఛరణం మమ !!*


భావం:- *శ్రీ సాయీశా! కృపానిధీ! సర్వజనులకు చతుర్విధ పురుషార్థములను ప్రాప్తింప జేయుము. మీ పాద ధూళియొక్క ప్రభావమును సృష్టికర్త గూడ వర్ణించలేడు. నేను సద్భక్తితో నమస్కరించి శరణు పొందితిని ప్రభూ! నాకు శ్రీసాయి యనే పరేశుని పాదకమలములు తప్ప వేరు శరణులేదు.*


*10. సాయిరూపధర రాఘవోత్తమం*
*
భక్తకామ విభుధద్రుమం ప్రభుం*
*
మాయయోపహత చిత్తశుద్దయే*
*
చింతయామ్యహమహర్నిశం ముదా*

భావం:- *శ్రీసాయి రూపమును ధరించిన శ్రీరాముని భక్తుల కోరికలను తీర్చుటలో కల్పవృక్షమైన వానినిమాయకలిత చిత్తమును శుద్ధి పొందించుకొనుటకు అహర్నిశలూ సంతోషముతో ధ్యానించెదను.*

*11. 
శరత్సుధాంశు ప్రతిమం ప్రకాశం*
*
కృపాతపత్రం తవసాయినాథా*
*
త్వదీయ పాదాబ్ద సమాశ్రితానాం*
*
స్వచ్ఛాయయా తాపమపాకరోతు*

భావం:- *శరత్ చంద్రునివంటి ప్రకాశముగల ఓ సాయినాథా! మీ పాదముల నాశ్రయించిన వారికి కృపతో ఆత్మానందము అను గొడుగును పట్టిసర్వవిధములైన పాపములనూ నివారించండి.*

*12. 
ఉపాసనా దైవత సాయినాథ*
*
స్తవైర్మయోపాసనినాస్తుతస్త్వమ్*
*
రమేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే*
*
భృంగో యదాబ్జే మకరంద లుబ్ధః*భావం:- *ఓ ఉపాసనా దైవమా! సాయినాథా! ఉపాసనినైన లేక ఉపాసకుడైన నాచే మీరు స్తుతింపబడితిరి. మకరందమునందు ప్రీతి గల తుమ్మెద కమలమునందు నిలచినట్లునా మనస్సు సదా మీ పాదద్వయమందు రమించుగాక.*

*13. 
అనేకజన్మార్జిత పాప సంక్షయో*
*
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్*
*
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్*
*
ప్రసీద సాయీశ సద్గురో దయానిదే*భావం:- *ఓ సాయీశాగురూదయానిధీ! మీ పాదకమల దర్శనము చేత అనేక జన్మముల నుండి ఆర్జింపబడిన పాపములు క్షయమగు నట్లు కరుణింతురు గాక.*


*14. శ్రీ సాయినాథ చరణామృత పూర్ణచిత్తా*
*
స్త్వత్పాద సేవ నరతా స్సతతంచ భక్త్యా*
*
సంసార జన్యదురితౌఘ వినిర్గతాస్తే*
*
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి*

భావం:- *ఓ సాయినాథా! సతతము భక్తితో మిమ్ము సేవించిమీ చరణామృతము చేత పవిత్రమైన చిత్తము గలవారు సంసార మందుద్భవించిన పాపముల నుండి విడివడి పరమ కైవల్యస్థితిని పొందెదరు.*

*15. స్తోత్రమేతత్పఠేద్భక్త్యా యోనర స్తన్మనాస్సదా*
*
సద్గురో స్సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్ధృవం*

భావం:- *ఏ నరులు సదా భక్తితో యీ స్తోత్రమును పఠింతురోవారి మనస్సు నిశ్చయముగ సద్గురు సాయినాథుని కృపకు పాత్రమగును.*


*(8)*

*1. రుసో మమ ప్రియాంబికా, మజవరీ పితాహీ రుసో*
*
రుసో మమ ప్రియాంగనా, ప్రియసుతాత్మ జాహీ రుసో*
*
రుసో భగిని బంధుహీ, శ్వశుర సాసుబాయీ రుసో*
*
న దత్తగురు సాయి మా, మజవరీ కధీహీ రుసో*

భావం:- *నా తల్లి, తండ్రి, భార్య, బిడ్డలు, తోబుట్టువులు, బంధువులు నాపై అలిగిన అలుగుగాక! ఓ సాయినాథా, దత్తగురూ, మీరు మాత్రము నాపై అలుగవద్దు.*


*2. పుసో న సునబాయి త్యా, మజ న భ్రాతృజాయా పుసో*
*
పుసో న ప్రియ సోయరే, ప్రియ సగే న జ్ఞాతీ పుసో*
*
పుసో సుహృద నా సఖా, స్వజన నాప్తబంధూ పుసో*
*
పరీ న గురు సాయి మా, మజవరీ కధీహీ రుసో*

భావం:- *నా కోడలు, వదిన, ప్రియబంధువులు, స్వజనులు, సఖులు, మిత్రులు, ఆప్తులు నా గురించి ఆలోచింపక పోయిననూ సరే! ఓ సాయినాథా, దత్తగురూ, మీరు మాత్రము నాపై అలుగవద్దు.*


*3. పుసో న అబలా ములే, తరుణ వృద్ధహీ నా పుసో*
*
పుసో న గురు ధాకుటే, మజ న థోర సానే పుసో*
*
పుసో నచ భలేబురే, సుజన సాధుహీ నా పుసో*
*
పరీ న గురు సాయి మా, మజవరీ కధీహీ రుసో*

భావం:- *స్త్రీలు, బాలకులు, తరుణులు, వృద్ధులు, పెద్దలు, పిన్నలు, మంచివారు, చెడ్డవారు, సజ్జనులు మరియు సాధువులు నా గురించి ఆలోచించకపోయిననూ, ఓ సాయినాథా, దత్తగురూ, మీరు మాత్రము నాపై అలుగ వద్దు.*


*4. రుసో చతుర తత్త్వవిత్, విబుధ ప్రాజ్ఞ జ్ఞానీ రుసో*
*
రుసోహి విదుషీ స్త్రియా, కుశల పండితాహీ రుసో*
*
రుసో మహిపతీ యతీ, భజక తాపసీహీ రుసో*
*
న దత్త గురు సాయి మా, మజవరీ కధీహీ రుసో*

భావం:- *చతురులైన తత్వవేత్తలు, పండితులు, బుద్ధిమంతులు, జ్ఞానులు, విదుషీమణులు, కుశలులైన పండితులు, రాజులు, సన్యాసులు, భక్తులైన తపన్ వులు, నాపై అలిగినను, ఓ సాయినాథా, దత్తగురూ! మీరు మాత్రం నాపై అలుగకుడు.*

*5.
రుసో కవి ఋషీ మునీ అనఘ సిద్ధ యోగీ రుసో*
*
రుసో హి గృహదేవతా ని కులగ్రామదేవీ రుసో*
*
రుసో ఖల పిశాచ్చహీ మలిన ఢాకినీ హీ రుసో*
*
న దత్తగురు సాయి మా మజవరీ కధీహీ రుసో*


భావం:- *కవులు, ఋషులు, మునులు నిష్పాపులైన సిద్ధులు, యోగులు, గృహ, కుల, గ్రామ, దేవతలు, దుష్టభూతములు, పిశాచములు, క్షుద్రములైన ఢాకినిలు నాపై అలిగిననూ, కన్నతల్లివంటి ఓ సాయినాథా, దత్తగురూ! మీరు మాత్రము నాపై అలుగకుడు.*


*6. రుసో మృగ ఖగ కృమీ అఖిల జీవజంతూ రుసో*
*
రుసో విటప ప్రస్తరా, అచల ఆపగాబ్దీ రుసో*
*
రుసో ఖ పవనాగ్ని వార్, అవని వంచతత్త్వే రుసో*
*
న దత్తగురు సాయి మా మజవరీ కధీహీ రుసో*

భావం:- *పశు, పక్షి, కీటకాది జంతువులు, వృక్షములు, పాషాణ--పర్వతములు, నదులు, సముద్రములు, పంచభూతములు నాపై అలిగినను, ఓ సాయినాథా, దత్తగురూ! మీరు మాత్రము నాపై అలుగకుడు.*


*7. రుసో విమల కిన్నరా, అమల యక్షిణీహీ రుసో*
*
రుసో శశి ఖగాదిహీ, గగని తారకాహీ రుసో*
*
రుసో అమరరాజహీ అదయ ధర్మరాజా రుసో*
*
న దత్తగురు సాయిమా మజవరీ కధీహీ రుసో*


భావం:-  *పరిశుద్ధులైన యక్ష కిన్నరులు, చంద్ర సూర్యాది నవగ్రహములు, తారకలు, దేవేంద్రుడు నిర్దయుడైన యమధర్మరాజు నాపై అలిగినను, ఓ సాయినాథా, దత్తగురూ! మీరు మాత్రము నాపై అలుగకము.*


*8.
రుసో మన సరస్వతీ, చపలచిత్త తేహీ రుసో*
*
రుసో వపు దిశాఖిలా, కఠిన కాల తోహి రుసో*
*
రుసో సకల విశ్వహీ మయి తను బ్రహ్మగోలం రుసో*
*
న దత్తగురు సాయిమా మజవరీ కధీహీ రుసో*

భా వ ము:- *మనస్సు, వాక్కు, చపలమైన చిత్తము, శరీరము, సమస్త దిక్కులు, కఠినమైన కాలము, సమస్త ప్రపంచము, ముల్లోకములు నాపై అలిగినను, ఓ సాయినాథా, దత్తగురూ! మీరు మాత్రము నాపై అలుగకుడు.*

*9.
విమూఢ హ్మణునీ హసో, మజన మత్సరాహీ ఢసో*
*
సదాభిరుచి ఉల్హసో, జనన కర్ధమీ నా ఫసో*
*
నా దుర్గ ధృతిచా ధసో అశివభావ మాగే ఖసో*
*
ప్రపంచి మన హే రుసో దృఢ విరక్తి చిత్తీ ఠసో*


భావం:- *నేను మూర్ఖుడనని అందరూ నవ్వినను, మత్సరమను సర్పము నన్ను కాటు వేసినను, గురుపాదముల యందు ప్రీతి నా కెల్లప్పుడు ఉండుగాక! సంసారమను బురదలో నేను చిక్కకుందునుగాక! నా ధైర్యమను కోట అభేద్యముగా నుండును గాక, అశుభ తలంపులు నాకు కలగకుండు గాక! ప్రాపంచిక విషయములందు నా మనస్సు చిక్కుకొనక, ధృఢ విరక్తియందు నిలుచుగాక!*

*10. కుణాచిహి ఘృణా నసో న చస్పృహా కశాచీ అసో*
*
సదైవ హృదయీ వసో, మనసి ధ్యాని సాయి వసో*
*
పదీ ప్రయణ వోరసో, నిఖిల దృశ్య బాబా దిసో*
*
న దత్తగురు సాయిమా, ఉపరి యాచనేలా రుసో*

భావం:- *ఎవ్వరి యెడలా ద్వేషము, దేని యందూ కోరికలేని నా హృదయమందు సాయినాథుని ధ్యానము జరుగుగాక! గురు పాదములపై భక్తి స్థిరముగా నుండుగాక! జగమంతయు శ్రీ సాయి రూపముగా గోచరించుగాక! ఓ దత్తగురు, సాయిమాతా! నాపై అలుగక ఇట్టి భిక్ష పెట్టుడు.*

*(9)*  మంత్ర పుష్పం

హరి ఓం యఙ్ఞేన యఙ్ఞమయజంతదేవా స్తానిధర్మాణి
ప్రధమాన్యాసన్ తేహనాకం మహిమాన:స్సచంత
యత్రపూర్వే సాధ్యా స్సంతి దేవా:|ఓం రాజాధిరాజాయ పసహ్యసాహినే
నమోవయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే
సమేకామాన్ కామకామాయ మహ్యం
కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు
కుబేరాయ వైశ్రవణాయా మహారాజాయనమ:
ఓం స్వస్తీ సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యంరాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యమయం సమంతపర్యా
ఈశ్యా స్సార్వభౌమ స్సార్వా యుషాన్
తాదాపదార్దాత్ ప్రుధివ్యైసముద్ర పర్యాంతాయా
ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకోబిగీతో మరుత:
పరివేష్టోరో మరుత్త స్యావసన్ గ్రుహే
ఆవిక్షితస్యకామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాసభాసద ఇతి
శ్రీ నారాయణవాసుదేవ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కి జై

*(10)*


*కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజంవా*
*
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వా పరాధమ్*
*
విదితమవిదితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ*
*
జయజయ కరుణాబ్ధే శ్రీ ప్రభో సాయినాథ*

భావం:- *జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ మనోవాక్కులతో తెలిసియుతెలియకయు నాచే చేయబడిన సర్వ అపరాధములనూ క్షమించవలసింది. కరుణాసముద్రుడవైన ఓ సాయినాథ ప్రభో! నీకు జయము జయము.*


*శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై*
*(సంధ్య (ధూప్) ఆరతి సమాప్తము.)*

No comments:

Post a Comment

Subscribe Here

బ్లాగ్ అప్డేట్ నోటిఫికేషన్స్ నేరుగా మీ మెయిల్ కే వచ్చేందుకు క్రింద బాక్సులో మీ మెయిల్ ఐడి టైపు చేసి subscribe పై క్లిక్ చేసి, తరువాత స్టెప్స్ పూర్తీ చేయండి.

Delivered by FeedBurner

Followers

Recent Posts


Blog Logo